Gordon Ramsay
Eps3 Venom

Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell & Back – Season 2

Eps12 Venom

Hell’s Kitchen – Season 18